Werkwijze

 

De intake

In één tot drie gesprekken wordt uw hulpvraag psychiatrisch
beoordeeld en is het doel een beeld te vormen van de mogelijke oorzaken
en achtergronden van uw klachten. Aan het einde van de onderzoeksfase
volgt een behandeladvies, en indien u een behandeling gaat starten wordt er een behandelplan opgesteld.
De behandeling bestaat uit psychotherapie en/of medicamenteuze therapie.

Privacy

Als behandelend specialist zijn wij gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u met ons bespreekt, strikt
vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is een bericht aan de huisarts
of medisch specialist, die u verwijst. Mocht u hier bezwaar tegen
hebben, dan gaan we er vanuit dat u dit kenbaar maakt. Een
privacyreglement is in de praktijk beschikbaar. Uw verzekeraar krijgt
administratieve gegevens en een diagnose (wettelijke verplichting),
nooit de behandelgegevens. Voor elke andere berichtgeving, elk ander
overleg met derden, wordt uw toestemming gevraagd.

 

 

 

 De praktijk

Onze praktijk bestaat uit 2 zelfstandig gevestigde psychiaters. Een zelfstandig gevestigde psychiater is een medisch specialist die haar
beroep in een eigen praktijk uitoefent. Deze praktijk is niet verbonden
aan een GGZ-instelling. Wel hebben wij samenwerking met andere
professionals, zie onze kwaliteitsstatuten onder ‘Over ons’.

Verwijzing

Verwijzing vindt in principe plaats door de huisarts, bedrijfsarts of een medisch specialist. In de verwijsbrief moet vermeld worden: verwijzing naar een psychiater in de specialistische GGZ, (vermoeden van) een DSM V diagnose en de naam en AGB-code van de huisarts. 

Helaas is er een aanmeldstop. 


Effectmeting

Om het effect van de behandeling te meten maken we gebruik van de
zogenaamde ROM (Routine Outcome Measurement). Wij maken hierbij gebruik
van Embloom, een online methode, die het mogelijk maakt vragenlijsten
thuis in te vullen. In het begin van, tijdens de behandeling en aan het einde van de
behandeling krijgt u deze vragenlijst thuis gestuurd. Deze metingen
worden ook verplicht gesteld door uw ziektekostenverzekeraar.

Klachtenprocedure
Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz),
is een vrijgevestigd psychiater verplicht een klachtenregeling op te
stellen en een klachtenfunctionaris aan te stellen. In dat kader heeft
de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) de onderhavige
klachtregeling voor haar leden opgesteld1. Alle leden van de afdeling
zelfstandig gevestigde psychiaters van de NVvP kunnen gebruik maken van
deze klachtenregeling